Dokumenti

Pravila in pogoji

Članarina:

Članarina se plača za članstvo v klubu in se mesečno obnavlja:

za odrasle 35€ na mesec,

za študente, dijake in mladino 30€ na mesec.

*Novinci so oproščeni plačila članarine za obdobje prvega meseca. Osebe ki živijo v skupnem gospodinjstvu plačajo samo eno članarino. Ob plačilu prve članarine se plača tudi vpisnina, ki je 10€.

Statut

KLUB JAPONSKEGA MEČEVANJA MARIBOR

In s tem zvezi naslednji

STATUT

 • SPLOŠNE DOLOČBE:

1. člen

Ime društva je KLUB JAPONSKEGA MEČEVANJA MARIBOR (v nadaljevanju klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom, da pospešujejo in razvijajo amaterske borilne športe kot rekreacijo svojih članov.

Klub združuje v svojih vrstah pionirje, mladince in seniorje obeh spolov na prostovoljni osnovi.

2. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež kluba je na območju Mestne občine Maribor.

3. člen

Klub ima dva žiga: prvi žig je okrogle oblike, s premerom 3,8 cm, z okroglim simbolom v sredini, katerega obkrožajo trije liki in z besedilom ki ga obkroža:

KLUB JAPONSKEGA MEČEVANJA MARIBOR. Druži žig je prav tako okrogle oblike, s premerom 1,6 cm, z okroglim simbolom v sredini.

4. člen

Klub deluje na območju Republike Slovenije.

Klub sodeluje z drugimi organizacijami po svetu, ki delujejo na področju borilnih športov.

5. člen

Delo kluba in njegovih organov je javno.

Svoje člane klub obvešča:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba
 • preko sredstev javnega obveščanja

Širšo javnost obvešča klub o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike javnega obveščanja.

2. NAMEN IN CILJI KLUBA:

6. člen

Namen kluba je skrbeti za množičnost in popularizacijo dejavnosti japonskega mečevanja in tradicionalnega japonskega lokostrelstva med občani, predvsem mladino, ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo.

V svojem delovanju klub zasleduje cilje:

 • skrbeti za vzgojo strokovnega kadra,
 • skrbeti za vzgojo članov v amaterskem in demokratičnem duhu,
 • skrbeti za red in disciplino ter pravilno vzgojo članov v skladu z določili tega statuta,
 • skrbeti za predstavljanje izvirne japonske kulturne dediščine na področju borilnih veščin in etike samurajev.

Namene in cilje uresničuje klub z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za red in disciplino članov na treningih, tekmovanjih, prijateljskih srečanjih in seminarjih, ki jih organizira klub ali druge sorodne organizacije in društva,
 • povezuje in vzdržuje stike z drugimi sorodnimi organizacijami v državi in tujini.

3. ČLANSTVO

7. člen

Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in plača članarino.

Član lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, če se izkaže, da ima začasno dovoljenje za prebivanje v R Sloveniji in če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z nameni in načeli kluba.

Mladoletnik, ki še ni dopolnil 15 let, mora imeti za vključevanje v klub pisno soglasje staršev oziroma zakonitega zastopnika.

Upravni odbor si pridržuje pravico zavrniti prošnjo za članstvo. Zavrnjen član se lahko pritoži na občni zbor.

Klub ne odgovarja za poškodbe njegovih članov in obiskovalcev.

8. člen

Klub ima redne in častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član kluba, nima pravice odločanja.

9. člen

Pravice članov kluba so:

 • da trenirajo,
 • da se udeležujejo domačih in tujih tekmovanj v imenu Kluba japonskega mečevanja Maribor,
 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
 • da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih kluba,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba, ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • da v skladu s 5. členom tega statuta pridobijo informacije o delovanju kluba
 • da lahko odkloni nezgodno zavarovanje
 • da se lahko preko kluba nezgodno zavaruje za poljubne rizike in za višino rizikov ampak na lastne stroške.

Dolžnosti članov kluba so:

 • da spoštujejo statut, akte, kodekse, sklepe in ostala določila organov kluba,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor kluba,
 • da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane kluba,
 • da varujejo ugled kluba,
 • da redno trenirajo,
 • da se vsi bolniki s kroničnim obolenjem oziroma poškodbami (srčnim bolnikom, bolnikom s poškodbo hrbtenice, zlomi, sladkorno boleznijo, epilepsijo, itd.) se priporoča, da se predhodno posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom,
 • da se redno udeležujejo seminarjev veščin, ki se prakticirajo v klubu
 • da je nezgodno zavarovan preko kluba za riziko smrti 5.000,00€ in riziko invalidnosti do 10.000,00€ na stroške kluba.

10. člen

Članstvo v klubu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

V primeru treh zaporednih neplačanih mesečnih članarin se članu avtomatično preneha članstvo.

O izključitvi člana kluba odloča disciplinska komisija s sklepom, ki mora biti v skladu s tem statutom, ki ga klub sprejme na prvem občnem zboru po ustanovitvi kluba. Izključeni član se lahko pritoži na občni zbor, ki o zadevi dokončno odloči.

4. ORGANI KLUBA

11. člen

Organi kluba so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija

12. člen

OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov kluba. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi, za katero je bil sklican.

13. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov kluba so praviloma javne.

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

Občni zbor otvori in vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik kluba.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

14. člen

Naloge občnega zbora so:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja statut in druge akte kluba,
 • sprejema program dela kluba,
 • sprejema finančni načrt za letno poročilo,
 • voli in razrešuje predsednika, člane UO, NO in disciplinske komisije,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji kluba,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o nakupu in prodaji skupne opreme kluba,
 • sklepa o prenehanju kluba.

15. člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, prejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik.

Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 2 leti.

16. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor,
 • skrbi za izvrševanje programa dela kluba,
 • pripravlja predloge aktov kluba,
 • pripravi predloge finančnega plana in letnega poročila,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor,
 • ustanavlja in ukinja komisije ter sekcije.

17. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kakor polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko člani kluba. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

Komisije so metoda dela kluba, organizirane po interesnem principu članov kluba. Komisije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom kluba.

18. člen

Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela kluba, organizirane po interesnem principu članov kluba. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom kluba. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

19. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad fizično materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani med seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina.

Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 2 leti.

20. člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 2 let. Po poteku mandata so lahko ponovno izvoljeni za isto funkcijo. Komisija šteje tri člane, ki med seboj izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s tem statutom.

21. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
 • neizvrševanje sklepov organov kluba,
 • v prostorih kluba ni dovoljeno nošenje in uporaba brušenih predmetov (noži, meči, sablje,…). Izjema je pisno dovoljenje upravnega odbora.
 • vadba pod vplivom alkohola in/ali drugih opojnih substanc
 • Dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu kluba.

22. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s tem statutom izreče disciplinska komisija, so:

 • opomin,
 • opomin pred izključitvijo,
 • izključitev člana iz kluba.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti član pravico do pritožbe pri občnem zboru, kot drugostopenjskemu organu.

23. člen

PREDSEDNIK KLUBA

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor. Mandat predsednika kluba je 2 leti in se lahko na občnem zboru ponovno izvoli.

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

V primeru odsotnosti predsednika delo kluba vodi podpredsednik, ki ga izvolijo na občnem zboru.

24. člen

TAJNIK KLUBA

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba skrbi tajnik kluba, ki ga izvoli občni zbor za dobo 2 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen za to funkcijo.

5. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

25.člen

Viri dohodkov:

 • članarina,
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,
 • prispevek sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

26. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

27. člen

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik kluba. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva v Republiki Sloveniji. Pravilnik mora biti sprejet v roku 6 mesecev po ustanovitvi kluba.

Klub ima svoj transakcijski račun.

28. člen

Delo blagajnika je javno.Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

29. člen

Klub lahko ima premično in nepremično premoženje, ki mora biti kot last kluba vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

30. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

6. PRENEHANJE KLUBA

31. člen

Klub lahko preneha:

 • po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov,
 • po samem zakonu.

32. člen

V primeru prenehanja kluba preide premoženje kluba na Kendo Zvezo Slovenije (KZS), Topolšica 27, 3326 Topolšica.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

33. člen

Ta statut je sprejel občni zbor dne 9.7.2012 in stopi v veljavo takoj.

Dokumenti
(prenos)

STATUT

Kodeks za IAIDO

Kodeks za KENDO

Kodeks za KYUDO

Pristopna izjava